SKOK-i pod kreską. Przez politykę tracą klientów i zyski

SKOK-i pod kreską. Przez politykę tracą klientów i zyski

Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w pierwszym półroczu wyniosła nieco ponad 2 mld złotych, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 6,485 mld złotych - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z danych GUS - SKOK-i tracą klientów.

Według obliczeń GUS liczba członków SKOK-ów w ciągu roku zmniejszyła się o 18,0 procent. W końcu czerwca 2015 roku jedna kasa zrzeszała przeciętnie 43,7 tysiąca osób, podczas gdy jeszcze przed rokiem było to 48,4 tysiąca.

Urząd zbadał 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących w pierwszym półroczu 2015 r. działalność operacyjną. Jak podał, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku, liczba kas objętych badaniem zmniejszyła się o pięć. Jedna kasa połączyła się z inną, dwie zostały przejęte przez banki, a dwie zawiesiły działalność i znajdują się w stanie upadłości.

Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem czerwca 2014 r., wskutek likwidacji i przejęć, zmniejszyła się o 317 oddziałów i punktów obsługi klienta. W końcu czerwca 2015 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 31 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 17,8 proc. - napisano w komunikacie.

Z badania wynika, że liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 18 proc. W końcu czerwca 2015 r. jedna kasę zrzeszała przeciętnie 43,7 tys. członków (48,4 tys. przed rokiem).

"Wartość majątku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyrażona sumą bilansową na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 12,898 mld zł i zmniejszyła się o 29,2 proc. wobec stanu przed rokiem. Wartość aktywów trwałych wyniosła 7,765 mld zł i zmniejszyła się o 29,6 proc., w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 33,6 proc. a inwestycji długoterminowych o 17,9 proc." - podał GUS.

Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 5,133 mld zł i zmniejszyły się o 28,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wartość należności krótkoterminowych spadła o 32,7 proc., a inwestycji krótkoterminowych o 23,9 proc. - podkreślono.

Z danych Urzędu wynika, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły w końcu I półrocza 2015 r. główną pozycję pasywów (98,6 proc.). Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 12,721 mld zł i zmniejszyła się o 30,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o 30,5 proc., a rezerw na zobowiązania o 18,9 proc.

GUS podał, że wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 12,180 mld zł i zmniejszyła się o 28,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu czerwca br. depozytów członków wyniosła przeciętnie na kasę 243,6 mln zł, wobec 311,7 mln zł na koniec czerwca 2014 r.

W ciągu I półrocza 2015 r. kasy zawarły 260 tys. umów depozytowych (379 tys. umów w I półroczu 2014 r.), na kwotę 6,485 mld zł. Członek SKOK przeciętnie złożył w tym okresie depozyt w wysokości 2 tys. 970 zł, a rok wcześniej było to 3 tys. 642 zł.

W tym samym czasie zawarto 283 tys. nowych umów pożyczkowych, w pierwszym kwartale 2014 roku było ich 428 tys. Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 6,896 mld zł i zmniejszył się o 34,8 proc. w porównaniu z końcem czerwca 2014 r. Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2015 r. wyniosła 2,52 mld zł i zmniejszyła się o 34,5 proc. w porównaniu z I półroczem 2014 r.

Jak napisał GUS, udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 8,6 proc. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 30 czerwca 2015 r. wyniosła 7 tys. 247 zł, rok wcześniej było to 7 tys. 314 zł.

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 mld 243 mln zł i zmniejszyły się o 17,6 proc. w porównaniu z I półroczem 2014 r. W przychodach z całokształtu działalności dominowały przychody z działalności podstawowej - 52 proc., (rok wcześniej 74,7 proc.) - podał GUS.

Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w wysokości 24,9 mln zł (27,4 mln zł w I półroczu 2014 r.).

Jak wyliczył GUS koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w I półroczu 2015 r. zmniejszyły się o 6,3 proc. w porównaniu z I półroczem 2014 r. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej, które stanowiły 35,4 proc. (57,4 proc. w I półroczu 2014 r.).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 r. wyniósł minus 135 mln zł, przed rokiem kasy wskazywały na dodatni wynik w wysokości 38 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus 118 mln zł; z tego 18 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 5,9 mln zł, a stratę netto w wysokości 124 mln zł wykazały 32 kasy - podał GUS.

Zobacz także: Upadłość konsumencka - pomoc dla dłużników czy bat na banki?

PAP
Czytaj także
Polecane galerie